ศ.กิตติคุณ นพ.ประพันธ์ ภานุภาค ร่วมลงนามความร่วมมือสนับสนุนการจัดบริการด้านเอชไอวีแก่กลุ่มประชากรหลักในเขตพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล
ลงนามความร่วมมือสนับสนุนการจัดบริการด้านเอชไอวี