นางประจิต ลิ้มสายพรหม รับรางวัลเกียรติยศศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
รับรางวัลเกียรติยศศิษย์เก่าดีเด่น