ที่ปรึกษากิ่งกาชาด อ.แกลง มอบสิ่งของเครื่องใช้ ให้แก่ประชาชนที่ประสบอัคคีภัย

C-200107009173