นายกกิ่งกาชาด อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา เยี่ยมบ้านผู้ยากไร้ ในวันขึ้นปีใหม่ 2563
นายกกิ่งกาชาด อ.ลาดบัวหลวง เยี่ยมบ้านผู้ยากไร้