เอสเคร่วมมือกับ สนง.บรรเทาทุกข์ ดำเนินโครงการ “จีเอสเค ธนาคารยาเพื่อบรรเทาทุกข์” ลดช่องว่างด้านสุขภาพของผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบภัย
จีเอสเค ธนาคารยาเพื่อบรรเทาทุกข์