นายกกิ่งกาชาด อ.ปาย ออกหน่วยบริการอำเภอปายยิ้มเคลื่อนที่ และช่วยเหลือผู้ยากไร้ ประจำเดือนธันวาคม 2562
นายกกิ่งกาชาด อ.ปาย ออกหน่วยบริการอำเภอปายยิ้มเคลื่อนที่