นพ.วิโรจน์ ศรีอุฬารพงศ์ ร่วมบรรยายให้ความรู้ด้านมะเร็งปอด ในโครงการ “Lung For (R) est”
ความรู้ด้านมะเร็งปอด