นายกเหล่ากาชาด จ.พระนครศรีอยุธยา ร่วมพิธีสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 เนื่องในโอกาสที่องค์การยูเนสโกขึ้นทะเบียนมรดกโลก
นายกเหล่ากาชาด จ.พระนครศรีอยุธยา สักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1