ข่าวประชาสัมพันธ์ November 1, 2564

เสด็จฯ แทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรฯ

เสด็จฯ แทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรฯ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ประจำปีการศึกษา 2563

Go Top